نویسنده = ���������������� ������������������ ����������