نویسنده = ������������ ����������
مطالعه سینتیکی احیای فتوکاتالیستی 2CO با O2H با استفاده از کاتالیست 2TiO

دوره 30، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 89-94

مهران آقائی؛ بهروز خضری؛ کریم زارع؛ حسین آقائی