نویسنده = ���������� �������� ��������
جوهرزدایی آنزیمی کاغذ روزنامه باطله با سلولاز و لیپاز

دوره 30، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 11-20

نادر مایلی؛ محمد طلایی پور