نویسنده = �������� ������������ ������ ������
شبیه سازی CFD انتقال نیوماتیک ذرات پرپلیمر و محاسبه سرعت ته نشینی آنها

دوره 30، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 43-52

امین حسنوند؛ سید حسن هاشم آبادی