نویسنده = �������������� ����������
بررسی تبلور ترکیب های پارافینی در جریان نفت مدل در لوله سرد

دوره 30، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 85-89

شهرام مسعودی؛ محسن وفایی سفتی؛ حمیدرضا جعفری