نویسنده = محسن وفایی سفتی
بررسی رفتار دوگانه هیدروژل ها در برابر آب و نفت با هدف کنترل تولید آب

دوره 37، شماره 3، آذر 1397، صفحه 223-236

مینا سلیمانیان؛ مهسا باغبان صالحی؛ عاصفه موسوی مقدم؛ محسن وفایی سفتی


کنترل تولید شن: کاربرد هیدروژل ها، روشی نوین در مخازن نفتی

دوره 36، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 215-227

سمیرا زرگری مرندی؛ محسن وفایی سفتی؛ مهسا باغبان صالحی؛ عاصفه موسوی مقدم؛ احمد دادوند کوهی


بررسی پایداری هیدرات متان در شرایط مختلف دما و فشار

دوره 30، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 63-70

سید محمود موسوی صفوی؛ مهرداد منطقیان؛ محسن وفایی سفتی


بررسی تبلور ترکیب های پارافینی در جریان نفت مدل در لوله سرد

دوره 30، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 85-89

شهرام مسعودی؛ محسن وفایی سفتی؛ حمیدرضا جعفری