نویسنده = ������������ ��������������
تأثیر نمک های پلی فسفات و ناکانول بر اندازه ذره های تری کلسیم فسفات در فرایند رسوب گیری آن

دوره 30، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 91-98

کبری رهبر شمس کار؛ طیبه بیابانی؛ محبوبه سعیدی؛ ابراهیم علایی