نویسنده = �������������� ���������� ��������
دمتیلاسیون متوکسی متا ـ ترفنیل ها

دوره 30، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 99-105

مهین احمدیان آروق