نویسنده = ������������ ���������� ����������
بررسی جامع کارخانه تصفیه آب یکی از میدان های نفتی ایران برای افزایش عملکرد و بهره وری آن

دوره 33، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 77-87

سکینه شکراله زاده؛ سمانه آشوری؛ محمد زاهد زاده؛ مژگان رادمهر؛ عماد رعایایی