نویسنده = ���������� ���������������� ����������
کاربرد روش جدایی فازی القا شده توسط بخار برای ساخت غشای فراتصفیه بر پایه پلی فنیل‌سولفون

دوره 39، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 189-203

امین دهبان؛ علی کارگری؛ فرزین ذکایی آشتیانی


مدل سازی و حل تقریبی جداسازی نیتروژن و متان در یک مدول غشایی پیچشی

دوره 35، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 57-69

محمد ابراهیم غلامزاده؛ علی کارگری؛ فرزین ذکایی آشتیانی