نویسنده = ������������ ������������
واکنش کلیک کاتالیز شده با مس(I): روشی مناسب برای عامل دار کردن فیوم سیلیکا با سولفونامیدها

دوره 38، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 95-102

مهشید رحیمی فرد؛ قدسی محمدی زیارانی؛ علیرضا بدیعی؛ فاطمه یزدیان


تهیه و شناسایی نانومتخلخل V-SBA-16و کاربرد آن به عنوان کاتالیست در فرایند اکسایش مستقیم بنزن به فنل

دوره 34، شماره 3، آبان 1394، صفحه 13-20

میلاد جورشعبانی؛ علیرضا بدیعی؛ نگار لشگری؛ قدسی محمدی زیارانی