نویسنده = ������������ ������
تجزیه فتوکاتالیستی فنول با استفاده از نانوکامپوزیت C-TiO2

دوره 37، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 41-50

سمیرا مقدم؛ محمد مهدی ظرافت؛ صمد صباغی


تخریب فتوکاتالیستی متیلن بلو به کمک نانوکامپوزیت 2ZnO/SnO

دوره 36، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 141-149

صمد صباغی؛ فاطمه دوراقی


شبیه سازی اثر نانو و میکرو ذره ها بر میزان افت فشار درون خطوط انتقال نفت

دوره 36، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 193-200

علی قمرطالع؛ رحمت الله صبوری؛ صمد صباغی


بررسی ویژگی های گل حفاری اصلاح شده با نانوکامپوزیت باریت/ پلی اکریل آمید

دوره 34، شماره 3، آبان 1394، صفحه 73-81

صمد صباغی؛ پوریا رودباری؛ مهران صادق الوعد