نویسنده = �������� ������������ ����������
بررسی ویژگی های گل حفاری اصلاح شده با نانوکامپوزیت باریت/ پلی اکریل آمید

دوره 34، شماره 3، آبان 1394، صفحه 73-81

صمد صباغی؛ پوریا رودباری؛ مهران صادق الوعد