نویسنده = ������������ ������ ��������
بررسی نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون هم زمان در تصفیه پساب بدون استفاده از منبع کربن خارجی در راکتور ناپیوسته متوالی

دوره 35، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 83-97

مهدی حاج سردار؛ سید مهدی برقعی؛ امیرحسام حسنی؛ افشین تکدستان


حذف کروم شش ظرفیتی توسط نانو ذره های فریت

دوره 34، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 29-37

سارا عبدالشاهی نژاد؛ سید مهدی برقعی؛ مجتبی سیدی