نویسنده = ���������� ������ ����������
بررسی عملکرد راکتور زیستی چکنده تلقیح‌شده با باکتری رالستونیا یوتروفا برای حذف بخار تولوئن

دوره 36، شماره 3، آبان 1396، صفحه 233-241

عباس علی‌نژاد؛ سید مرتضی ضمیر؛ سید عباس شجاع الساداتی


بررسی سینتیک تجزیه زیستی نرمال هگزان توسط یک مجموعه قارچ جداشده از فیلتر زیستی

دوره 31، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 71-81

الهام ایرانمنش؛ روئین حلاج؛ سید مرتضی ضمیر


مدل‌سازی فرایند حذف هگزان در فیلتر زیستی قارچی با دمای متغیر و بارگذاری پیوسته و ناپیوسته

دوره 31، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 83-95

رضا صالح احمدی؛ رویین حلاج؛ سید مرتضی ضمیر