نویسنده = رسولی گرمارودی، اسماعیل
تأثیر نوع و میزان عامل آهاردهی بر ویژگی های کاغذ دارای پرکننده کلسیم کربنات آسیابی

دوره 35، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 131-138

حمیدرضا رودی؛ حسین جلالی ترشیزی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ مجتبی آزاد سروستانی


بهبود واکنش پذیری الیاف خمیر آلفاسلولز با روش سونوشیمیایی

دوره 34، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 59-68

اسماعیل رسولی گرمارودی؛ الناز محمدی رودپشتی؛ حسین جلالی ترشیزی؛ علی اکبر رزاقی