نویسنده = �������� ������������������ ������ ��������
بررسی بارگذاری و رهایش کنترل شده یک داروی ضد آریتمی قلبی در یک چارچوب فلز ـ آلی

دوره 33، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 21-25

مرضیه امیدی؛ سید عباس شجاع الساداتی؛ علی مرسلی