نویسنده = ���������������� ����������
مطالعه آزمایشگاهی حذف زیستی بنزن و تولوئن با استفاده از دو قارچ Aspergillus terreus و Exophiala xenobiotica

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 235-246

محمدسعید محمدی؛ بهروز میرزایی؛ مهدی داوری


ارزیابی ریسک در فرایند نشتی از خطوط لوله و تجهیزهای ذخیره سازی نفت و فراورده های نفتی

دوره 40، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 283-293

بهروز میرزایی؛ عزیز باباپور؛ علیرضا دهقان بیدختی؛ میثم پار