نویسنده = ���������� ������������ ������������
تأثیر نفوذ شیرابه بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک محل دفن زباله شهری (مطالعه موردی: محل دفن تنکابن)

دوره 33، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 63-69

داریوش یوسفی کبریا؛ مریم تقی زاده؛ غلامرضا درویشی