نویسنده = �������������� ����������������
لیچینگ انتخابی روی از پسماند کیک گرم صافی کارخانه های تولید روی با سدیم هیدروکسید

دوره 33، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 71-77

والح آقازاده؛ عبداله سمیعی بیرق؛ محمدهادی سرداری