نویسنده = ������������ �������������� ��������
استفاده از نانو الیاف پلیمری الکتروریسی آغشته به لیگاند جاذب برای تعیین مس در آب شهرستان اراک

دوره 36، شماره 3، آبان 1396، صفحه 103-113

سمیه مشهدی؛ حسین مردانی تودشکی؛ محمد علی مرادی