نویسنده = ������������ ������������ ����������
بررسی تجربی فرایند گرمادهی اُهمی در سامانه های دو فازی بیوجامد ـ مایع

دوره 30، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 121-132

مصطفی کشاورز مروجی؛ عماد قادری