نویسنده = ���������� ���������� ����������
طراحی و ساخت سامانه اندازه‌گیر ذره‌ها به روش پویش تحرک برای تعیین توزیع اندازه ذره‌های آئروسل

دوره 37، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 277-284

ابراهیم عابدینی؛ کرامت بهمنی قائد؛ مهدی تاراسی؛ سیدمحمد ابطحی؛ حسین شادمان