نویسنده = ������������ ������ ����������
سنتز عامل پیوندی آزیریدینی HX-752 و مشتق‌های ایمیدی آن

دوره 38، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 157-167

سید حسین موسوی؛ محمد جواد تقی زاده؛ سید مجتبی موسوی؛ سید امان اله موسوی ندوشن