نویسنده = ���������������� ������ ��������
کاربردMCM-41 اصلاح شده با گروه فورانی در حذف یون مس (II) از آب، بررسی تجربی و شبیه سازی مونت کارلو

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 193-206

گلدسته زارعی؛ فرّخ رؤیا نیکمرام؛ مهدیس مخلصیان


تغییر انرژی اتم ها در ایزومریزاسیون FOX-7

دوره 38، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 145-152

فرخ رویا نیکمرام؛ جمشید نجف پورر؛ بهزاد شیخ