نویسنده = ���������������� �������������� ����������
کنترل پیش‌بین هایبرید مبتنی بر مدل PWA برای فرایند خنثی‌سازی pH با لحاظ تغییرهای نرخ حجمی بافر

دوره 35، شماره 3، آبان 1395، صفحه 127-135

مهوار طباطبایی مواهبی؛ مهدی خدابنده؛ احمد سیف