نویسنده = �������� ������������ ��������
بررسی آزمایشگاهی پدیده ی جذب در فرایند تزریق متناوب محلول فعال کننده ی سطحی و گاز نیتروژن

دوره 33، شماره 3، آذر 1393، صفحه 7-18

محمدامین صفرزاده؛ مهدی محمد صالحی؛ سید علیرضا طباطبایی نژاد