نویسنده = ������ �������������� ���������� ������ ��������
بهینه سازی فرایند جدایش تفریقی دیسپروسیم و گادولینیم در شرایط عدم قطعیت

دوره 37، شماره 3، آذر 1397، صفحه 157-172

سید محمد سید علیزاده گنجی؛ محمد حیاتی