نویسنده = �������� �������������� ����������������