نویسنده = �������� �������� ����������
بررسی اثر ریزساختار آهک بر مدل سازی واکنش احیای هیدورژنی مولیبدن دی سولفید

دوره 30، شماره 4، بهمن 1390، صفحه 25-41

بهادر ابول پور؛ محمد مهدی افصحی؛ مرتضی سهرابی