نویسنده = ������������ ������ ����������������
بررسی سرعت بحرانی همزن در سلول فلوتاسیون مکانیکی آزمایشگاهی

دوره 36، شماره 3، آبان 1396، صفحه 211-223

حسنا دارابی؛ سید محمدجواد کلینی؛ بهرام رضایی؛ محمود عبداللهی