نویسنده = ���������� ����������
حذف کروم شش ظرفیتی توسط نانو ذره های فریت

دوره 34، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 29-37

سارا عبدالشاهی نژاد؛ سید مهدی برقعی؛ مجتبی سیدی