نویسنده = هوتن گل دوست
طراحی و ساخت راکتور زیستی لرزشی یک بار مصرف در مقیاس نیمه صنعتی

دوره 34، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 105-111

هوتن گل دوست؛ قاسم عموعابدینی؛ حمید راشدی؛ ابراهیم عموعابدینی؛ عماد ایمنی پور؛ مهدی پسران حاجی عباس