نویسنده = ������������ ����������
کاربرد پوسته برنج خام در حذف نفت خام از محیط های آبی

دوره 35، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 13-23

زهرا السادات رضوی؛ نوراله میرغفاری؛ بهزاد رضایی