نویسنده = �������������� ��������
تهیه و شناسایی کاتالیست جدید 4O3/Fe2+/SiO3¯/NH3VO و کاربرد آن در اکسایش سولفیدها

دوره 35، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 31-40

محمدجواد تقی زاده؛ عبدالله جاویدان؛ امید حسینچی