نویسنده = ������������������� ��������
بررسی عملکرد راکتور زیستی چکنده تلقیح‌شده با باکتری رالستونیا یوتروفا برای حذف بخار تولوئن

دوره 36، شماره 3، آبان 1396، صفحه 233-241

عباس علی‌نژاد؛ سید مرتضی ضمیر؛ سید عباس شجاع الساداتی