کلیدواژه‌ها = کشش بین سطحی
بررسی تزریق آب هوشمند به مخازن آب دوست کربناته

دوره 41، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 287-299

رامتین حمیدیان؛ زهرا تقی زاده فرح آبادی؛ مصطفی لشکربلوکی


بررسی آزمایشگاهی تزریق نانوسیال گرافن اکساید- هگزا متیل دی سیلازان به مغزه در راستای بهبود بازیافت نفت

دوره 41، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 301-311

احسان جعفربیگی؛ احسان کمری؛ فرهاد سلیمی؛ چنگیز کرمی


معادله کشش بین‌سطحی فاز آلی ـ آب در حضور ماده فعال در سطح سدیم دودسیل سولفات (SDS)

دوره 37، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 183-193

صابر نیک سرشت؛ مسعود ریاضی؛ فرشاد فرشچی تبریزی