کلیدواژه‌ها = pH
بررسی سازوکار اثر منبع نیتروژن موجود در محیط کشت روی pH محیط و تولید پلی گاماگلوتامات توسط فلاووباکتریوم

دوره 34، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 87-96

اسماء چگنی؛ علی بهرامی؛ مجتبی خانی؛ محمد داوود غفاری