کلیدواژه‌ها = آلدهید
روشی مؤثر برای تراکم نووناگل کاتالیست شده با استوگوانامین تثبیت شده روی نانوذره های مغناطیسی

دوره 39، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 49-59

بهروز ملکی؛ اسماعیل رضایی سرشت؛ اسما باغدار فاروجی؛ حسین اصغر رهنمای علی آباد؛ علی جمشیدی؛ حمیدرضا ساداتی مشتقین