کلیدواژه‌ها = دما
مطالعه تجربی جذب کربن‌دی‌اکسید با استفاده از محلول آبی پتاسیم هیدروکسید

دوره 40، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 115-126

زهرا رستگار؛ احد قائمی؛ منصور شیروانی


بررسی سینتیک تجزیه زیستی نرمال هگزان توسط یک مجموعه قارچ جداشده از فیلتر زیستی

دوره 31، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 71-81

الهام ایرانمنش؛ روئین حلاج؛ سید مرتضی ضمیر


مدل‌سازی فرایند حذف هگزان در فیلتر زیستی قارچی با دمای متغیر و بارگذاری پیوسته و ناپیوسته

دوره 31، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 83-95

رضا صالح احمدی؛ رویین حلاج؛ سید مرتضی ضمیر