کلیدواژه‌ها = کشش سطحی
مدل سازی و مطالعه تجربی ماندگی فاز گاز در یک ستون حبابی همزن دار

دوره 40، شماره 3، آذر 1400، صفحه 273-284

اسمائیل اکبری؛ احد قائمی؛ محمد تقی صادقی


بررسی اثر ساختار مولکولی آسفالتین بر انباشتگی و ویژگی های سطح تماس نفت/آب به وسیله شبیه سازی مولکولی

دوره 39، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 91-108

سبحان بیگلری فر؛ امیرحسین سعیدی دهاقانی؛ ریاض خراط


پیش بینی عدد کئوردیناسیون سطح فلزهای مذاب

دوره 37، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 167-175

انسیه قاسمیان لمراسکی؛ حدیث پرهیز