کلیدواژه‌ها = ویژگی های نوری
تهیه نانو ذره های ژرمانیوم با استفاده از روش کلوئیدی و مشخصه یابی آنها

دوره 35، شماره 3، آبان 1395، صفحه 1-8

صنم ترخورانی؛ مرتضی ساسانی قمصری؛ امیرحسین ساسانی قمصری


بهبود فرایند تهیة خمیر کاغذ شیمیایی ـ مکانیکی اکالیپتوس با استفاده از سورفکتانت‌ها

دوره 30، شماره 3، آذر 1390، صفحه 77-83

یحیی همزه؛ مسعود کمره ئی؛ سعید مهدوی؛ محمد آزاد فلاح؛ سحاب حجازی؛ سید محمد هاشمی نجفی


جوهرزدایی آنزیمی کاغذ روزنامه باطله با سلولاز و لیپاز

دوره 30، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 11-20

نادر مایلی؛ محمد طلایی پور