کلیدواژه‌ها = الگوریتم تکامل تفاضلی
کنترل و بهینه‌سازی تولید نفت با فرازآوری طبیعی گاز

دوره 30، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 21-28

امیر فروغ نیا؛ سید محمود رضا پییشوایی؛ بابک امین شهیدی