کلیدواژه‌ها = پلی استایرن
استفاده از نانو الیاف پلیمری الکتروریسی آغشته به لیگاند جاذب برای تعیین مس در آب شهرستان اراک

دوره 36، شماره 3، آبان 1396، صفحه 103-113

سمیه مشهدی؛ حسین مردانی تودشکی؛ محمد علی مرادی


بنزیله کردن پوسته شلتوک برنج و بررسی ویژگی های مکانیکی کامپوزیت های به دست آمده از آن با پلی استایرن و پلی کاپرولاکتون

دوره 33، شماره 3، آذر 1393، صفحه 31-39

جمشید محمدی روشنده؛ پیمان پوراسماعیل سلاکجانی؛ کامل اخلاصی کزج


تأثیر نمک های پلی فسفات و ناکانول بر اندازه ذره های تری کلسیم فسفات در فرایند رسوب گیری آن

دوره 30، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 91-98

کبری رهبر شمس کار؛ طیبه بیابانی؛ محبوبه سعیدی؛ ابراهیم علایی