کلیدواژه‌ها = NMR
مطالعه های تجربی و محاسباتی و آنالیز طیف سنجی و NBO روی ترکیب 4- (3- (2،4-دای کلروروفنیل) تری آز-1-انیل) بنزآمید

دوره 37، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 125-136

اکرم حسینیان؛ سمیه سلیمانی امیری؛ سعیده یحیایی؛ میرزاآقا بابازاده؛ لادن اجلالی


تهیه، شناسایی طیفی، بررسی ساختاری و آنالیز سطح هیرشفلد ترکیب جدید تیوفسفرآمید با اسکلت P(S)(N)3

دوره 36، شماره 3، آبان 1396، صفحه 49-59

الهام ترابی فرخانی؛ مهرداد پورایوبی؛ پاول وی-اندرو؛ اکاترینا اس-شگراوینا