کلیدواژه‌ها = هم‌دما
جذب سطحی یون سیانید با نانوجاذب زئولیت کلینوپتیلولیت

دوره 41، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 121-130

اعظم السادات قرقچیان؛ حسین محمدی منش؛ سید رضا فانی؛ محسن حکیمی


مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی جذب یون کروم ) (III از فاز آبی توسط نانولوله های کربنی عامل‌دار شده

دوره 41، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 37-55

زهرا برمکی؛ حسین آقایی؛ احمد سیف؛ مجید منجمی


مطالعه مقایسه حذف فلز روی با استفاده از ریزجلبک اسپیرولینا خام و اصلاح شده با نانو جاذب مغناطیسی

دوره 41، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 57-70

حدیثه معصومی؛ محدثه یوسفی؛ حسین قنادزاده گیلانی