کلیدواژه‌ها = ترمودینامیک
ارزیابی ترمودینامیکی تولید هیدروژن با واکنش ریفورمینگ متانول با بخار آب به کمک روش کمینه‌سازی انرژی آزاد گیبس

دوره 41، شماره 3، آذر 1401، صفحه 221-229

پیمان تقوی ایشکوه؛ رضا خوش بین؛ عرفان آقایی؛ رامین کریم زاده


مطالعه ترمودینامیک و هم دماهای جذب سطحی کادمیم (ІІ) بر روی نانو ذره های روی اکسید

دوره 34، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 23-30

عباس حمیدی؛ الهه خزاعلی؛ فریدون خضعلی