کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
مدل‌سازی بازده استخراج آنتول رازیانه در ستون RSDC با روش‌ RSM و ANN

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 285-293

محمد محمدی؛ حسین بهمنیار؛ هدایت عزیزپور؛ حجت اله مرادی


پیش‌بینی دمای تخریب پلی آمید توسط سوخت های زیست سازگار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 313-323

حمید یزدانی؛ سعید سمیعی یگانه؛ حسین اکبری نسب


مدل‌سازی گرانروی مخلوط‌های روان کننده و خنک کننده به کمک شبکه عصبی مصنوعی

دوره 40، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 295-307

حمیده ذوالفقاری؛ فخری یوسفی؛ رضوان کریمی


پیش بینی دمای ذوب مایع‌های یونی بر پایه آنیون بیس(تری‌فلورومتیل‌سولفونیل)ایمید با رویکرد QSPR

دوره 39، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 149-158

شهربانو رحمان ستایش؛ عبدالحلیم طریک؛ رحمان زبیدی


بهینه سازی فرایند تثبیت و جامدسازی سیمانی لجن صنایع آبکاری توسط شبکه عصبی مصنوعی و روش سطح پاسخ

دوره 34، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 97-109

محمدجواد ذوقی؛ حسین گنجی دوست؛ نادر مختارانی؛ بیتا آیتی