کلیدواژه‌ها = نظریۀ تابعی چگالی
بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و فشارگذار ترکیب GaP در فازهای گوناگون و تحت فشار

دوره 41، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 41-51

حمدا.. صالحی؛ شیوا مخاوات؛ پیمان امیری


بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و نوری ایندیم نیترید

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 131-138

حمدا.. صالحی؛ نادیا نواصر


چینش اتمی و ویژگی‌های ساختاری و الکترونی Si2BN با استفاده از نظریۀ تابعی چگالی

دوره 40، شماره 3، آذر 1400، صفحه 129-142

حمدا.. صالحی؛ زهره جاودانی؛ پیمان امیری


مطالعه ی ابتدا به ساکن ویژگی های ساختاری و الکترونی HgTe در فازهای متفاوت

دوره 39، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 53-63

حمدا.. صالحی؛ زینب ایزدی؛ پیمان امیری