کلیدواژه‌ها = شبیه سازی
مطالعه عددی هیدرودینامیک ذره‌ها در بسترهای شارانیده مخروطی با استفاده از CFD-DEM

دوره 40، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 337-348

سید حسین حسینی؛ حسین فتاح بیگی؛ محسن منصوری؛ علی زارعی


مروری بر مطالعه های تزریق آب کم شور در مخزن‌های کربناته و چالش های موجود

دوره 38، شماره 3، آبان 1398، صفحه 305-317

شیما ابراهیم زاده؛ علی اکبر سیف کردی؛ شهاب گرامی؛ مصطفی گنجه قزوینی